Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Laura Jalkanen/Unihiekkaa henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Laura Jalkanen / Unihiekkaa.com, Y-Tunnus 3163231-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Laura Jalkanen

laura[at]unihiekkaa.com

Puh. 040 563 9767

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde ja sen hoitaminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot

Laskutustiedot.

Esitietiolomake:

  • Asiakastiedot eli vanhempien nimi, yhteystiedot (s-posti, puh, osoite), lapsen nimi ja syntymäaika, varattu aika ja tapaamisen muoto.
  • Tiedot lapsen uniongelmaan liittyen (esim. päivärytmi, nukahtamistavat, huomatut ongelmakohdat, haasteet jne)

Unisuunnitelma:

  • Uniohjauksen pohjalta tehdyt kirjalliset ohjeet, sisältää: nimi, unikoulun pitämiseen liittyvä ohjeistus.

Unipäiväkirja:

  • Kullekin asiakaslapselle tehty unipäiväkirjapohja, johon vanhemmat kirjaavat lapsen nimen ja tiedot lapsen unesta ja päivärytmistä.

Asiakastietoja säilytetään vuosi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeella lähetetystä esitietolomakkeesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

7. Evästeet

Unihiekkaa.com käyttää seuraavia evästeitä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi:

Google Analytics kerää tietoa joiden avulla yritetään paremmin ymmärtää mistä sivuston käyttäjät tulevat, miten kauan he viettävät aikaa sivustolla ja miten he sivustoa käyttävät. Lue lisää täältä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen tallentamisessa hyödynnetään yhdysvaltalaisen Googlen pilvipalveluita. Tiedot saattavat siirtyä EU/ETA alueen ulkopuolelle Googlen tietojenkäsittelykäytöntöjen niin vaatiessa.

Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen asiakastiedot luovutetaan viranomaisille ( Lastensuojelulaki 417/2007).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Internet-palvelimelle tallennetut asiakasdokumentit ovat salasanan takana.

Tietokoneelle tallennetut asiakasdokumentit tallennetaan salasanan taakse ja /tai ulkoiselle levylle / asemalle, jota säilytetään lukkojen takana ja johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

Tallennettuja asiakastietoja ja palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti vain rekisterinpitäjän toimesta.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa kuukauden kuluessa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa kuukauden kuluessa.